Kiriki's Blog

眼看着现在都2018年7月了,P站还是上不去,这让很多小伙伴心中十分焦急啊哈,所以呢这里就分享一个常用的方法,当然我也不是原创,这是网上一位大佬的方法,代理服务器呢应该是他自己的,现在原帖没找到,我就只好在这里分享下这个方法咯

打开文件hosts(无后缀)
Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Android: \system\etc\hosts
打开并编辑,注意:Windows系统要获取管理员权限才能编辑此文件
在文件末端粘贴如下图的文字

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
上图中的内容如下:
#Pixiv
210.129.120.45 pixiv.net
210.129.120.45 www.pixiv.net
210.129.120.45 accounts.pixiv.net
210.129.120.45 touch.pixiv.net
210.129.120.45 www.pixiv.net
210.129.120.45 accounts.pixiv.net
210.129.120.45 touch.pixiv.net
210.129.120.45 www.pixiv.net
210.129.120.45 accounts.pixiv.net
210.129.120.45 touch.pixiv.net
210.140.131.146 source.pixiv.net
210.140.131.147 imgaz.pixiv.net
210.129.120.45 app-api.pixiv.net
210.129.120.48 oauth.secure.pixiv.net
210.129.120.45 dic.pixiv.net
210.140.131.153 comic.pixiv.net
210.129.120.45 factory.pixiv.net
74.120.148.207 g-client-proxy.pixiv.net
210.140.170.179 sketch.pixiv.net
210.129.120.45 payment.pixiv.net
210.129.120.45 sensei.pixiv.net
210.140.131.144 novel.pixiv.net
210.129.120.45 en-dic.pixiv.net
210.140.131.145 i1.pixiv.net
210.140.131.145 i2.pixiv.net
210.140.131.145 i3.pixiv.net
210.140.131.145 i4.pixiv.net
210.140.131.159 d.pixiv.org
210.140.92.135 pixiv.pximg.net
210.140.92.136 i.pximg.net
#Pixiv End

然后保存

注意授予管理员权限,完全成功保存后重启浏览器
如果失效请在下方评论区找我解决


 Comments